Słowniki stratygraficzne

Ujednolicone słowniki to podstawowy warunek spójnych danych w CBDG

STRATYGRAFIA

Jednym z podstawowych zadań różnego typu prac geologicznych jest ustalenie kolejności wydarzeń, wieku i następstwa warstw skalnych. Podstawowe zastosowanie mają tu jednostki stratygraficzne.

Na tej stronie prezentowane są stosowane w Centralnej Bazie Danych Geologicznych:

  • jednostki chronostratygraficzne,
  • jednostki litostratygraficzne,
  • jednostki klimatostratygraficzne.

Opracowywane one zostały przez zespół stratygrafów z PIG-PIB i UW zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Stratygrafii (ICS) oraz Polskich Zasad Stratygrafii.

Szczegółowe dane o jednostkach udostępniane są tu za pomocą dedykowanej aplikacji umożliwiającej wyszukiwanie, przeglądanie, drukowanie oraz eksport wybranych informacji. Witryna pełni również funkcję edukacyjną, wyjaśniającą mniej zaawansowanym użytkownikom podstawy stratygrafii.

Chronostratygrafia

Dział stratygrafii zajmujący się względnymi relacjami wiekowymi i określaniem wieku utworów geologicznych, jak również wyodrębnianiem ich w jednostki.

Jednostka chronostratygraficzna to ciało skalne, które powstało w określonym interwale czasu geologicznego.
(wg Racki & Narkiewicz, 2006)


Litostratygrafia

Dział stratygrafii zajmujący się wyodrębnianiem utworów geologicznych w jednostki na podstawie zasadniczych cech litologicznych i ich zmienności.

Jednostka litostratygraficzna to ciało skalne wyróżnione na podstawie diagnostycznych cech litologicznych, czasem także przestrzennych, oddzielone rozpoznawalnymi granicami od jednostek sąsiednich.
(wg Racki & Narkiewicz, 2006)


Klimatostratygrafia

Dział stratygrafii zajmujący się względnymi relacjami wiekowymi i określaniem w ten sposób wieku najmłodszych utworów geologicznych. W przybliżeniu dotyczy to ostatnich 2,6 mln lat. Wyodrębniane są tu jednostki klimatostratygraficzne na podstawie zarejestrowanych w osadach zmianach klimatycznych.
(wg Marks i in., 2014)